Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Odpoczynkowo” Iwona Padała, Nowosiółki 6, 21-526 Nowosiółki, NIP:7121988221, e-mail: kontakt@odpoczynkowo.com,
tel. 607 427 808
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej
związanej z realizacja usługi-pobytu w Siedlisku
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych
umów będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.